Podobné

Európske Rómske kováčske sympózium

Európske rómske kováčske sympózium začalo písať svoju históriu v roku 2004. Prvé historické sympózium zorganizovalo občianske ...

Kováčske dielne v Dunajskej Lužnej

Občianske združenie Chartikano z Dunajskej Lužnej je organizátorom kováčskeho sympózia. V rámci svojej činnosti združenie ...

Škriatok

Pozvánka na divadelné predstavenie - hudobnú rozprávku Škriatok. Pozvánka ponúka informáciu o realizačnom tíme, osobách a obsadení ...

Dobroprajná rodinka

Bulletin k divadelnému predstaveniu Dobroprajná rodinka. Na úvodnom liste je logo divadla, ilustrácia, dátum, čas a miesto ...

Kováč a čert

Plagát k predstaveniu premiéry rozprávky Kováč a čert. Plagát obsahuje ilustráciu, autorka O. Hingisová, rok 1997. súčasťou ...

Kováč a čert

Bulletin k premiére rozprávky Kováč a čert. Obsahuje logo divadla, fotografie hercov, oslovenie dramaturgičky písaným textom, ...

Láska včera a dnes

Pozvánka na divadelné predstavenie hry s názvom Láska včera a dnes. Pozvánka obsahuje úvodnú ilustráciu bez uvedenia autora. ...

Lepšie je hodovať ako bojovať

Pozvánka na premiéru rozprávky Lepšie je hodovať ako bojovať. Pozvánka obsahuje logo divadla, autorov rozprávky, miesto a dátum ...

Miesto pre Rómov

Buletin pri príležitosti obnovenej premiéry divadelnej hry s názvom Miesto pre Rómov. Formát A3, zložený na výšku. Obsahuje úvodnú ...

Múza divadla Romathan

Bulletin pri príležitosti 15. výročia založenia divadla Romathan. Pozvánka obsahuje úvodnú ilustráciu, príhovor riaditeľa divadla, ...

Najlepší huslista

Pozvánka na premiéru hudobnej rozprávky Najlepší huslista. Pozvánka obsahuje informáciu o mieste podujatia, osobách a obsadení a ...

Rómska duša

Pozvánka na premiéru balady Rómska duša. Technické údaje: výška: 105mm, šírka: 149mm, materiál: papier, počet strán:4, farebnosť: ...

Stratení ľudia

Pozvánka divadla Romathan na predstavenie pôvodnej divadelnej hry Eleny Lackovej Stratení ľudia. Premiéra sa uskutočnila 14.6.2002 ...

Migranti v meste prítomní a (ne)viditeľní

Prijatie faktu kultúrnej a sociálnej diverzity je prijatie spôsobu myslenia aj o nás samotných, o tom, čo je správne, ako vnímame ...

Menšiny v politickom diskurze

Ambíciou projektu s názvom "Vnímanie menšín v politickom diskurze", ktorý bol podporený Úradom vlády SR v rámci dotačného programu ...

Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

Publikácia je výsledkom kvantitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie postojov detí základných škôl k menšinám, ...

Komplexný inštrukčný program

V atraktívnej forme letáku predstavujeme hlavné závery výskumu zameraného na analýzu použitia Komplexného inštrukčného programu ...

Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku

Publikácia sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku. Je členená do troch kapitol. Prvá kapitola sa sústredí na proces ...

Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách

Táto práca sa venuje stredoškolskému vzdelávaniu rómskej mládeže z marginalizovaných rómskych komunít. Jej základom je ...

Budúci učitelia budúcej multikultúrnej školy

Multikultúrna výchova nie je všemocným nástrojom premeny spoločnosti na otvorenú a rešpektujúcu rozmanitosť ľudských identít a ...

Workshopy pro život

Publikácia obsahuje metodiku piatich workshopov. Konkrétne ide o workshopy Absolvent (oblasť trhu práce), Dlhové poradenstvo I (dl ...

Systémová spojení - základní školy

Predkladaná publikácia predstavuje ucelený pokus reflektovať potenciál spolupráce inštitúcií pri vzdelávaní sociálne ...

Systémová spojení - předškolní vzdělávání

Publikácia, ktorú práve držíte v ruke, je jedným z výstupov projektu predškolským vzdelávaním k úspešnejšiemu životu, ktorý ...

Spolupráce, podpora vedení dobrovolníků

Na nasledujúcich stranách nájdete tipy, rady a informácie o tom, akým spôsobom prebieha spolupráca s dobrovoľníkmi na pražskej ...

Soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí předškolního vzdělávání

Publikácia je jedným zo záverečných výstupov projektu "Poďte do škôlky!", ktorý bol v rokoch 2013 - 2015 realizovaný spoločnosťou ...

Předškolní kluby - metodika práce, teorie a praxe

Predškolské kluby zriaďuje spoločnosť Člověk v tísni, o.p.s. ako jednu zo služieb Programov sociálnej integrácie (PSI) pre cieľovú ...

Průvodce skupinovým doučováním

Krúžok skupinového doučovania je spoločne s doučovaním individuálnym jedna z foriem podpory vzdelávania, ktoré pražská pobočka ...

Průvodce nízkoprahovými předškolními kluby

Publikácia popisuje metodiku práce v predškolských kluboch, prevádzkovanými organizáciou Člověk v tísni , o.p.s. Kluby sú určené ...

Obrázkové učení Vybrané kapitoly učiva ZŠ

Vybrané kapitoly učiva ZŠ vo forme pracovných listov a metodických pomôcok vznikli ako výstup z projektu OPVK "Poďte do školy! ...

Metodika rekvalifikací

Metodika programu rekvalifikácii nadväzuje na metodiku programu podpory vzdelávania a kariérneho poradenstva a zameriava sa na ...

Metodika programu Podpora vzdělávání

Publikácia popisuje metodiku vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v rámci programu, ktorý organizácia Člověk v ...

Metodika programu Kariérní poradenství

Publikácia popisuje metodiku práce kariérnych poradcov, ktorí sa zameriavajú na identifikáciu problémov svojich klientov zo ...

Metodika pracovního poradenství

Metodická príručka pracovného poradenstva bola zostavená so zámerom vytvoriť sprievodcu na ceste za zamestnaním a osvetliť základy ...

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Dostáva sa Vám do rúk metodická príručka, ktorá má byť prínosom predovšetkým tým z vás, ktorý sa systematicky zabývate prácou s ...

Metodika finančního poradenství

Príručka spracováva témy finančného poradenstva poskytovaného ľuďom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci alebo sú finančnými ...

Metodika dluhového poradenství

Metodická príručka pre dlhové poradenstvo vznikla v rámci projektu Preventívne, motivačné a podporné programy sociálnej integrácie ...

Mají na to - Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Zmyslom projektu je napomáhať prekonávaniu prekážok vo vzdelávaní rómskych sociálne znevýhodnených detí prostredníctvom novej ...

Kluby matek - podpora rodin předškoláků

Kluby matiek sú jednou zo služieb Programov sociálnej integrácie (ďalej len PSI), ktorá je pri regionálnych pobočkách poskytovaná ...

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Publikácia je určená najmä dobrovoľníkom, ktorí vo svojom voľnom čase doučujú jedno alebo viac detí v ich prirodzenom, rodinnom ...

Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti

V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej ...

Plány. Realita. Sľuby.

Brožúra Plány. Realita. Sľuby. je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o fungovanie systému a kvalitu sociálnych služieb. Sociálne ...

More je z kvapiek

More je z kvapiek, príklady dobrej praxe sociálnej práce v obci. Publikácia obsahuje skutočné príbehy riešenia sociálnych ...

Edičná činnosť ŠVK

Liber – verbum – monumentumque V. (Jazyk, školstvo a literatúra v dejinách Slovenska). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 188 s. ISBN 987-80-89614-77-6.

Liber – verbum – monumentumque IV. (Pretiosa quam sit sanitas morbus docet: osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 260 s. ISBN 987-80-89614-74-5.

Liber – verbum – monumentumque III.: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2020. 316 s. ISBN 978-80-89614-68-4.

Liber – Verbum – Monumentumque II.: konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 176 s. ISBN 978-80-89614-63-9.

Z dejín národnej kultúry Slovenska I.: udalosti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 212 s. ISBN 978-80-89614-64-6.

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. 2. vyd. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2.

Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Ed. Mária Ňachajová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 190 s. ISBN 978-80-89614-55-4.

BISCHOF, Lenka. Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 136 s. ISBN 978-80-89614-46-2.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. ISBN 978-80-89614-50-9 (pdf).

Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 244 s. ISBN 978-80-89614-41-7.

Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 170 s. ISBN 978-80-89614-38-7.

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2016. 276 s. ISBN 987-80-89614-30-1.

DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov: ŠVK Prešov, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-34-9.

GOROĽ, Roman. Studený dotyk strateného rána. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 2016. 45 s. ISBN 978-80-89614-25-7.

Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Ed. Michal Socha, Lucia Němcová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 197 s. ISBN 978-80-89614-19-6.

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová tlač. Zost. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-20-2.

Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul ́s Journey. Ed. Erika Godlová, Jana Paľová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 79 s. ISBN 978-80-89614-21-9.

Maľby svetových osobností: katalóg obrazov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. nestr.

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-18-9.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-17-2.

Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5 (e-book ISBN 978-80-89614-15-8).

Rómska hudba na Slovensku / O Roma bašaven / Roma Music in Slovakia. Ed. Erika Godlová. Prešov:
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 260 s. ISBN 978-80-89614-12-7.