Similar

The European Romani Smithery Symposium

The European Roma Smithery Symposium started to write its history in 2004. The very fisrt symposium was organized by the Civic ...

Smithery in Dunajská Lužná

The Civic Association Chartikano from Dunajská Lužná is an organizer of the smithery symposium. Within its activities the ...

A Goblin

The invitation for the theatre performance - musical fairy-tale Škriatok (A Dwarf). The invitation offers the information about ...

The Kindhearted Family

The bulletin for the theatrical performance Dobroprajná rodinka (The Well-wishing Family). On the top of the title list is a ...

The Blacksmith and the Devil

The poster for the premiere performance of the fairy-tale Kováč a čert (The Blacksmith and the Devil). The poster contains an ...

The Blacksmith and the Devil

The bulletin for the premiere of the fairy-tale Kováč a čert (The Blacksmith and the Devil). It contains theatre logo, the ...

The Love, Yeasterday and Today

The invitation for a performance called Láska včera a dnes (The Love, Yeasterday and Today). The invitation contains an ...

Better to Feast than to Fight

The invitation for the premiere of the fairy-tale Lepšie je hodovať ako bojovať (Better to feast than to fight). The invitation ...

The Place For the Roma

The bulletin was published on an occasion of the renewed premiere of the performance called Miesto pre Rómov (The Place For the ...

The Muse of Romathan Theatre

The bulletin was published on an occasion of the 15th Anniversary of the Romathan Theatre. The invitation contains the ...

The Best Violinist

The invitation for a premiere of a musical fairy-tale Najlepší huslista (The best violinist). The invitation contains the ...

The Romani Soul

The invitation for a premiere of ballad Rómska duša (Romani Soul). The technical specifications: height: 105 mm, width: 149 mm, ...

The Lost People

The invitation of Romathan Theatre for the performance of the original play by Elena Lacková - Stratení ľudia (The Lost People). ...

Migranti v meste prítomní a (ne)viditeľní

Prijatie faktu kultúrnej a sociálnej diverzity je prijatie spôsobu myslenia aj o nás samotných, o tom, čo je správne, ako vnímame ...

Menšiny v politickom diskurze

Ambíciou projektu s názvom "Vnímanie menšín v politickom diskurze", ktorý bol podporený Úradom vlády SR v rámci dotačného programu ...

Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

Publikácia je výsledkom kvantitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie postojov detí základných škôl k menšinám, ...

Komplexný inštrukčný program

V atraktívnej forme letáku predstavujeme hlavné závery výskumu zameraného na analýzu použitia Komplexného inštrukčného programu ...

Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku

Publikácia sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku. Je členená do troch kapitol. Prvá kapitola sa sústredí na proces ...

Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách

Táto práca sa venuje stredoškolskému vzdelávaniu rómskej mládeže z marginalizovaných rómskych komunít. Jej základom je ...

Budúci učitelia budúcej multikultúrnej školy

Multikultúrna výchova nie je všemocným nástrojom premeny spoločnosti na otvorenú a rešpektujúcu rozmanitosť ľudských identít a ...

Workshopy pro život

Publikácia obsahuje metodiku piatich workshopov. Konkrétne ide o workshopy Absolvent (oblasť trhu práce), Dlhové poradenstvo I (dl ...

Systémová spojení - základní školy

Predkladaná publikácia predstavuje ucelený pokus reflektovať potenciál spolupráce inštitúcií pri vzdelávaní sociálne ...

Systémová spojení - předškolní vzdělávání

Publikácia, ktorú práve držíte v ruke, je jedným z výstupov projektu predškolským vzdelávaním k úspešnejšiemu životu, ktorý ...

Spolupráce, podpora vedení dobrovolníků

Na nasledujúcich stranách nájdete tipy, rady a informácie o tom, akým spôsobom prebieha spolupráca s dobrovoľníkmi na pražskej ...

Soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí předškolního vzdělávání

Publikácia je jedným zo záverečných výstupov projektu "Poďte do škôlky!", ktorý bol v rokoch 2013 - 2015 realizovaný spoločnosťou ...

Předškolní kluby - metodika práce, teorie a praxe

Predškolské kluby zriaďuje spoločnosť Člověk v tísni, o.p.s. ako jednu zo služieb Programov sociálnej integrácie (PSI) pre cieľovú ...

Průvodce skupinovým doučováním

Krúžok skupinového doučovania je spoločne s doučovaním individuálnym jedna z foriem podpory vzdelávania, ktoré pražská pobočka ...

Průvodce nízkoprahovými předškolními kluby

Publikácia popisuje metodiku práce v predškolských kluboch, prevádzkovanými organizáciou Člověk v tísni , o.p.s. Kluby sú určené ...

Obrázkové učení Vybrané kapitoly učiva ZŠ

Vybrané kapitoly učiva ZŠ vo forme pracovných listov a metodických pomôcok vznikli ako výstup z projektu OPVK "Poďte do školy! ...

Metodika rekvalifikací

Metodika programu rekvalifikácii nadväzuje na metodiku programu podpory vzdelávania a kariérneho poradenstva a zameriava sa na ...

Metodika programu Podpora vzdělávání

Publikácia popisuje metodiku vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v rámci programu, ktorý organizácia Člověk v ...

Metodika programu Kariérní poradenství

Publikácia popisuje metodiku práce kariérnych poradcov, ktorí sa zameriavajú na identifikáciu problémov svojich klientov zo ...

Metodika pracovního poradenství

Metodická príručka pracovného poradenstva bola zostavená so zámerom vytvoriť sprievodcu na ceste za zamestnaním a osvetliť základy ...

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Dostáva sa Vám do rúk metodická príručka, ktorá má byť prínosom predovšetkým tým z vás, ktorý sa systematicky zabývate prácou s ...

Metodika finančního poradenství

Príručka spracováva témy finančného poradenstva poskytovaného ľuďom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci alebo sú finančnými ...

Mají na to - Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Zmyslom projektu je napomáhať prekonávaniu prekážok vo vzdelávaní rómskych sociálne znevýhodnených detí prostredníctvom novej ...

Kluby matek - podpora rodin předškoláků

Kluby matiek sú jednou zo služieb Programov sociálnej integrácie (ďalej len PSI), ktorá je pri regionálnych pobočkách poskytovaná ...

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Publikácia je určená najmä dobrovoľníkom, ktorí vo svojom voľnom čase doučujú jedno alebo viac detí v ich prirodzenom, rodinnom ...

Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti

V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej ...

Plány. Realita. Sľuby.

Brožúra Plány. Realita. Sľuby. je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o fungovanie systému a kvalitu sociálnych služieb. Sociálne ...

More je z kvapiek

More je z kvapiek, príklady dobrej praxe sociálnej práce v obci. Publikácia obsahuje skutočné príbehy riešenia sociálnych ...

The Soul’s Journey

What’s the soul’s journey? How does it find the ways to express its feeling, its sorrows and joys and wit? Everyone carry one ...

Edičná činnosť ŠVK

Liber – verbum – monumentumque V. (Jazyk, školstvo a literatúra v dejinách Slovenska). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 188 s. ISBN 987-80-89614-77-6.

Liber – verbum – monumentumque IV. (Pretiosa quam sit sanitas morbus docet: osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 260 s. ISBN 987-80-89614-74-5.

Liber – verbum – monumentumque III.: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2020. 316 s. ISBN 978-80-89614-68-4.

Liber – Verbum – Monumentumque II.: konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 176 s. ISBN 978-80-89614-63-9.

Z dejín národnej kultúry Slovenska I.: udalosti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 212 s. ISBN 978-80-89614-64-6.

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. 2. vyd. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2.

Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Ed. Mária Ňachajová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 190 s. ISBN 978-80-89614-55-4.

BISCHOF, Lenka. Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 136 s. ISBN 978-80-89614-46-2.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. ISBN 978-80-89614-50-9 (pdf).

Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 244 s. ISBN 978-80-89614-41-7.

Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 170 s. ISBN 978-80-89614-38-7.

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2016. 276 s. ISBN 987-80-89614-30-1.

DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov: ŠVK Prešov, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-34-9.

GOROĽ, Roman. Studený dotyk strateného rána. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 2016. 45 s. ISBN 978-80-89614-25-7.

Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Ed. Michal Socha, Lucia Němcová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 197 s. ISBN 978-80-89614-19-6.

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová tlač. Zost. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-20-2.

Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul ́s Journey. Ed. Erika Godlová, Jana Paľová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 79 s. ISBN 978-80-89614-21-9.

Maľby svetových osobností: katalóg obrazov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. nestr.

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-18-9.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-17-2.

Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5 (e-book ISBN 978-80-89614-15-8).

Rómska hudba na Slovensku / O Roma bašaven / Roma Music in Slovakia. Ed. Erika Godlová. Prešov:
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 260 s. ISBN 978-80-89614-12-7.