Gejza Adam

kerdo: 01. 12. 2022 14:05 opre kerdo: 01. 12. 2022 23:12

PaedDr. Gejza Adam, PhD. (narodený 1951 v Michalovciach) je významný činiteľ rómskeho emancipačného hnutia v bývalom Československu a následne v Slovenskej republike. Ako kvalifikovaný učiteľ pre 1. stupeň základných škôl (Pedagogická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika – absolvent) participoval na aktivitách v oblasti vzdelávania rómskych detí už okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia. V rokoch 1989 – 1992 bol členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN), kde reprezentoval platformu Rómska občianska iniciatíva (ROI). V rokoch 1990 – 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky ( FZ ČSFR). V roku 1998 sa stal členom Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny v SR, v rokoch 2000 – 2004 bol komisárom pre vzdelávanie Rómov v rámci Medzinárodnej rómskej únie (IRU). V politickej práci pokračoval ako predseda Strany rómskej koalície (do 2020).
Za najväčšie úspechy jeho kariéry sa dá považovať spolupráca na procese priznania štatútu národnostnej menšiny Rómom, založenie siete súkromných stredných škôl (Súkromná stredná  pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná stredná umelecká škola) s vyučovacím jazykom rómskym, zriadenie Detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Košiciach a jeho riadenie.

e kategorija: vakeriben

o tagi: leperiben faktograficko monolog moderovano slovaťiko Gejza Adam sakoneske internoRomane čercheňa

kerdo: 25. 11. 2022 14:14 opre kerdo: 25. 11. 2022 14:15

O video andal e vistava savi pes vičinelas Romane čercheňa u savi sas 12.3. 2014 andro Zemplinsko sikhavibnaskro centrum andro Michalovce. E vistava kerďas e themutnengri organizacija Nová cesta Michalovcatar. Jozef Fečo andro video sikhavel u vakerel pal o peskre čitre pherasutnes – avka, sar oda ča ov džanel.
Jozef Fečo agorinďas e Maškarutňi umelecko škola andro Prešov, e špecijalizacja andro dizajn u artikaňi buťi le kašteha. Nekhbuter pes interesinel pal e mimika manušikane mujeskri, so oda phenel u so hino tipicko vaš o konkretno manuš.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno materialno artistikano 2D artefakt čitro čitripen slovaťiko Jozef Fečo sakoneske internoPaš e jag

kerdo: 23. 11. 2022 14:11 opre kerdo: 23. 11. 2022 14:12

O čitro sikhavel le muršes u la džuvľa avri pre luka paš e jag. Pal lende hine o kašta. O čitro čitrinďas Jozef Kaleja sar 14 beršengro, savo phirelas pre Zakladno škola Jarovnice g. 192. O čitro čitrimen paňeskre kolorenca pro zoralo ľil formatos A3, kerdo andro berš 2018. Jozef Kaleja phirelas andro 6. berš.
Pre paluňi sera pro čitro hino o ľiloro la informacijaha pal e škola, autoris u sar pes o čitro vičinel andre angľicko čhib.
E škola hiňi prindžarďi vašoda, hoj o čitre le čhavorendar chudle but moľipena khere the avral (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Čechiko republika, Ungriko, Slovenia, Opruňi Macedonia, Švedsko, Norsko, Finsko, Iran the aver). Le čhavoren sikhavel o sikhavno Mgr. Ján Sajko. Sas len o ekshibiciji andro but fora, sar andro Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. O cikne autora sas andal o socijalno čore fameľiji, nekbuter andal e romaňi osada andro gav Jarovnice.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno materialno esteticko 2D artefakt čitro Jozef Kaleja savorenge internoOn the bike (Na bicykli)

kerdo: 23. 11. 2022 14:02 opre kerdo: 23. 11. 2022 14:03

O čitro sikhavel le muršes pre bicigľa. Pro paluno plan hiňi e romaňi osada. O čitro kerďas o Ondrej Kaleja, 12 beršengro, pal e Zaklando škola, Jarovnice g. 192. O čitro oľejovo pasteloha hino pro zoralo ľil A3, čitrimen andro berš 2019.
Pre paluňi sera pro čitro hino o ľiloro la informacijaha pal e škola, autoris u sar pes o čitro vičinel andre angľicko čhib.
E škola hiňi prindžarďi vašoda, hoj o čitre le čhavorendar chudle but moľipena khere the avral (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Čechiko republika, Ungriko, Slovenia, Opruňi Macedonia, Švedsko, Norsko, Finsko, Iran the aver). Le čhavoren sikhavel o sikhavno Mgr. Ján Sajko. Sas len o ekshibiciji andro but fora, sar andro Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. O cikne autora sas andal o socijalno čore fameľiji, nekbuter andal e romaňi osada andro gav Jarovnice.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno materialno esteticko 2D artefakt čitripen Ondrej Kaleja savorenge internoO portretos

kerdo: 23. 11. 2022 13:48 opre kerdo: 23. 11. 2022 13:49

O čitro hino o portretos savo sikhavel la džuvľa. O čitro čitrinďas e Jitka Kalejová, 11 beršengri, pal e Zakladno škola Jarovnice g. 192. O čitro kerdo oľejovo pasteloha pro zoralo ľil formatos A3, čitrindo andro berš 2017. E Jitka Kalejová phirelas andro šovto berš.
Pre paluňi sera pro čitro hino o ľiloro la informacijaha pal e škola, autoris u sar pes o čitro vičinel andre angľicko čhib.
E škola hiňi prindžarďi vašoda, hoj o čitre le čhavorendar chudle but moľipena khere the avral (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Čechiko republika, Ungriko, Slovenia, Opruňi Macedonia, Švedsko, Norsko, Finsko, Iran the aver). Le čhavoren sikhavel o sikhavno Mgr. Ján Sajko. Sas len o ekshibiciji andro but fora, sar andro Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. O cikne autora sas andal o socijalno čore fameľiji, nekbuter andal e romaňi osada andro gav Jarovnice.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno materialno esteticko 2D artefakt čitripen Jitka Kalejová savorenge internoO rikone pre dvora

kerdo: 23. 11. 2022 13:38 opre kerdo: 23. 11. 2022 13:39

O čitro sikhavel le rikonen pre dvora. O čitro kerďas Ján Husár, dešutrineberšengro, andal e Zakladno škola, Jarovnice g. 192. O čitro hino čitrimen paňeskre kolorenca pro zoralo ľil formatos A3 andro berš 2018. Ján Husár ole beršeste phirela andro 6. berš.  
Pre paluňi sera pro čitro hino o ľiloro la informacijaha pal e škola, autoris u sar pes o čitro vičinel andre angľicko čhib.
E škola hiňi prindžarďi vašoda, hoj o čitre le čhavorendar chudle but moľipena khere the avral (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Čechiko republika, Ungriko, Slovenia, Opruňi Macedonia, Švedsko, Norsko, Finsko, Iran the aver). Le čhavoren sikhavel o sikhavno Mgr. Ján Sajko. Sas len o ekshibiciji andro but fora, sar andro Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. O cikne autora sas andal o socijalno čore fameľiji, nekbuter andal e romaňi osada andro gav Jarovnice.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno materialno esteticko 2D artefakt čitro Ján Husár savorenge internoE daj le čhaveha

kerdo: 23. 11. 2022 13:10 opre kerdo: 23. 11. 2022 13:10

O čitro sikhavel la dal le čhavoreha pre angaľi. O čitro kerďas o Gabriel Dužda sar deše beršengro, pre Zakladno škola andro Jarovnice g. 192. O čitro farebno tužkenca hino pro zoralo ľil formatos A3, kerdo andro berš 2015. Gabriel Dužda phirelas andro pandžto berš.
Pre paluňi sera pro čitro hino o ľiloro la informacijaha pal e škola, autoris u sar pes o čitro vičinel andre angľicko čhib.
E škola hiňi prindžarďi vašoda, hoj o čitre le čhavorendar chudle but moľipena khere the avral (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Čechiko republika, Ungriko, Slovenia, Opruňi Macedonia, Švedsko, Norsko, Finsko, Iran the aver). Le čhavoren sikhavel o sikhavno Mgr. Ján Sajko. Sas len o ekshibiciji andro but fora, sar andro Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. O cikne autora sas andal o socijalno čore fameľiji, nekbuter andal e romaňi osada andro gav Jarovnice.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno materialno esteticko 2D artefakt čitripen Gabriel Dužda savorenge internoE daj le čhavorenca

kerdo: 23. 11. 2022 11:10 opre kerdo: 23. 11. 2022 11:11

O čitro sikhavel la da le čhavorenca. O čitro kerďas Martin Lacko, 13-beršengro andal e Zakladno škola Jarovnicate, g. 192. Te technika hiňi kombinovano, ľepinel pes o papirošis u čitrinel pes. O čitro hino pro ľil formatos A3, kerdo andro berš 2019.
Pre paluňi sera pro čitro hino o ľiloro la informacijaha pal e škola, autoris u sar pes o čitri vičinel andre angľicko čhib.
E škola hiňi prindžarďi vašoda, hoj o čitre le čhavorendar chudle but moľipena khere the avral (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Čechiko republika, Ungriko, Slovenia, Opruňi Macedonia, Švedsko, Norsko, Finsko, Iran the aver). Le čhavoren sikhavel o sikhavno Mgr. Ján Sajko. Sas len o ekshibiciji andro but fora, sar andro Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. O cikne autora sas andal o socijalno čore fameľiji, nekbuter andal e romaňi osada andro gav Jarovnice.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno materialno esteticko 2D artefakt čitripen Martin Lacko savorenge internoRikone

kerdo: 23. 11. 2022 10:59 opre kerdo: 23. 11. 2022 11:05

Pro čitre hine štar rikone pre dvora. O autoris hino o Jakub Popoša, o čitro kerďas kana les sas 11 berša u phirelas pre Zakladno škola Jarovnicate (Jarovnice g. 192). O čitro hino čitrimen pro ľil formatos A3, kerdo andro berš 2018.
Pre paluňi sera pro čitro hino o ľiloro la informacijaha pal e škola, autoris u sar pes o čitri vičinel andre angľicko čhib.
E škola hiňi prindžarďi vašoda, hoj o čitre le čhavorendar chudle but moľipena khere the avral (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Čechiko republika, Ungriko, Slovenia, Opruňi Macedonia, Švedsko, Norsko, Finsko, Iran the aver). Le čhavoren sikhavel o sikhavno Mgr. Ján Sajko. Sas len o ekshibiciji andro but fora, sar andro Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. O cikne autora sas andal o socijalno čore fameľiji, nekbuter andal e romaňi osada andro gav Jarovnice.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno materialno esteticko 2D artefakt čitro Jakub Popuša savorenge internoE chulajeskri dvora

kerdo: 22. 11. 2022 12:27 opre kerdo: 23. 11. 2022 10:43

O čitro kaj hine o džvirini pre chulajoskri dvora. O čitro kombinovano technikaha hino pro ľil formatos A3, čitrimen andro berš 2018. O autoris hino Jozef Kaleja, 14 beršengro čhavo andal e Zakladno škola Jarovnice g. 192.
Pre paluňi sera pro čitro hino o ľiloro la informacijaha pal e škola, autoris u sar pes o čitri vičinel andre angľicko čhib.
E škola hiňi prindžarďi vašoda, hoj o čitre le čhavorendar chudle but moľipena khere the avral (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Čechiko republika, Ungriko, Slovenia, Opruňi Macedonia, Švedsko, Norsko, Finsko, Iran the aver). Le čhavoren sikhavel o sikhavno Mgr. Ján Sajko. Sas len o ekshibiciji andro but fora, sar andro Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. O cikne autora sas andal o socijalno čore fameľiji, nekbuter andal e romaňi osada andro gav Jarovnice.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno materialno esteticko 2D artefakt čitro Jozef Kaleja savorenge interno


...