Sajekh

Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II.

Druhý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku sa realizoval 3. decembra 2021 v online priestore a v ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2021

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku

Monografia prostredníctvom prehľadu aktuálnej literatúry, ako aj originálnych výskumov autorov a autorky prezentuje tri inovatívne ...

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání - soubor pracovních listů I

Metodické listy v tomto súbore sú jedným z dvoch súborov pracovných listov „Práca s triednym kolektívom v spoločnom vzdelávaní“. ...

Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku I.

V rokoch 2019 a 2020 usporiadala Štátna vedecká knižnica v Prešove ‒ dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry dve ...

Výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách

 

Kvalitatívny výskum bariér terénnej sociálnej práce (TSP) - nešlo o štatisticky reprezentatívny výskum, ale skôr o sondy, alebo ...

O šesť rokov menej

Publikácia O šesť rokov menej mapuje sociálne determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku sú obyvatelia ...

Říkáme si společně - Vákerás jekhetane pracovní listy a karty

Pracovné listy pre podporu predškolského vzdelávania Hovoríme si spoločne / Vakeras Jekhetane sú pripravené pre spoluprácu ...

Využitie participatívneho prístupu pri výstavbe bývania v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku

Táto publikácia je určená pre tých, ktorí hľadajú nové podnety a prístupy k riešeniu otázky

bývania pre znevýhodnené skupiny ...

Manuál na doučovanie - manuál pre dobrovoľníkov

Tento manuál je určený predovšetkým dobrovoľníkom, ktorí pracujú v KC v rámci programu DoT = individuálne doučovanie a tútoring ...

Komix Správy spoza dediny

Komix kreslených a fotených príbehov.  Spracovali ich mládežníci a deti z komunitných centier vo Sveržove, Petrovanoch, Prešove ...

Metodika mentoringu

Cieľom tejto metodiky je poslúžiť ako zdroj informácií a inšpirácie neziskovým organizáciám, školám, či iným subjektom, ktorým je ...

Šport ako cesta z geta

Výskumná štúdia Šport ako cesta z geta sa zaoberá tým, či je šport využívaný ako nástroj integrácie rómskych detí, aké sú ...

Plány, realita, sľuby 2020 v sociálnej oblasti

 Býva už dobrým zvykom občianskych organizácií nastaviť politickým stranám zrkadlo, aby aspoň raz za štyri roky mohlo chlapča ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2019

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2019

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2018

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2017

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2016

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2015

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2014

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2013

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2012

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2011

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2010

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2009

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2008

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Život olašských žien

Táto publikácia je jednou z mála prác, ktoré sa venujú olašským Rómom na Slovensku. Napriek značnému množstvu publikácií, ktoré ...

Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni

Zborník z medzinárodnej konferencie.

Prvá časť zborníka, Teoretické otázky, ako už sám názov napovedá sa venuje teoretickým ...

Religion as a Path to Change? : The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia

Publikácia prináša unikátny prehľad práce veľkých, malých, registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských hnutí, ...

Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku

Svet ktorý nepoznáme z vlastnej skúsenosti, vnímame ako svet, ktorý je opakom toho "nášho". Obývajú ho ľudia, ktorých často ...

BOH medzi bariérami: sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou

Predkladaná publikácia prvýkrát poskytuje podrobný obraz o práci veľkých, malých, registrovaných a neregistrovaných cirkví a ...

Nevyrozprávané susedské histórie: holokaust na Slovensku z dvoch perspektív

Autorka v knihe predstavuje poznatky a zistenia zo svojho 20 ročného výskumu problematiky holokaustu na Slovensku metódou oral ...

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku: so zameraním sa na štrukturálne a horizontálne predpoklady jej úspešnej implementácie

Monitorovacia správa sa zameriava na štrukturálne a horizontálne predpoklady úspešnej implementácie národnej stratégie integrácie ...

Žiaci zo znevýhodneného prostredia v Slovensku a zahraničí: komparatívna analýza slovenskej legislatívy a štatistických údajov s prístupmi v piatich európskych krajinách

Predkladaná publikácia prináša aktuálny pohľad na legislatívu a štatistické údaje o vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného ...

Školy proti segregácii: metodická príručka na prevenciu a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov

Cieľom tejto metodickej príručky je informovať tvorcov školskej politiky, zriaďovateľov škôl, riaditeľov a pedagógov o rôznych ...

Škola inak: zborník najlepších prístupov a metód vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia

Predkladaná publikácia je prehľadom najlepších metód a prístupov vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia, ktoré boli ...

Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku: Súčasné skúsenosti a budúce perspektívy

Cieľom tejto publikácie je na základe kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, zmapovanie finančných, administratívnych a ...

Rómske deti v slovenskom školstve

Základnou ambíciou predkladaného zborníka je zmapovať stav výskumu a dostupnosť poznatkov vo vybraných okruhoch vzdelávania ...

Rómske deti do materských škôl: kde začať?

Predškolské vzdelávanie by mohlo v dlhodobom horizonte podľa viacerých odborných štúdií výrazne zlepšiť situáciu rómskej menšiny ...

Nie je škola ako škola: zborník najlepších metód a prístupov vo vzdelávaní rómskych detí zo súťaže SGI

Predkladaná publikácia je prehľadom časti najlepších metód a prístupov vo vzdelávaní rómskych detí, ktoré boli súčasťou ...

Kto chce inklúziu rómskych detí vo vzdelávaní? Mapovanie motivácií rôznych aktérov v slovenskom školstve

Táto štúdia využíva najnovšie kvalitatívne a kvantitatívne sekundárne dáta v oblasti predprimárneho, primárneho a nižšieho ...

How to set your face against the bogey-man of majority perceptions: strategic communication proposals for planning and delivering successful Roma inclusion programs at local level

Táto publikácia predstavuje návrhy na komunikáciu vypracované na základe výsledkov výskumu spracovaných tímom v štyroch krajinách ...

Good Practice Guide to Data Collection

Cieľom projektu "Dobrý štart" je podporiť vzdelávanie v ranom veku a starostlivosť, so zameraním na rodiny a komunity pri práci s ...

e-zručnosti pre zamestnateľnosť žien: záverečná hodnotiaca správa dopadov školení na cieľové skupiny žien

Záverečná hodnotiaca správa projektu "E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien" popisuje metódu, hlavné zistenia a implikácie ...

Externé hodnotenie stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020

 

Predkladané externé hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 bolo realizované v období od ...

Diskutuj bez nenávisti: stratégie na znižovanie nenávistných prejavov v online priestore

Sociálne médiá sú v súčasnosti zaplavené nenávistným obsahom. Vytvárajú tak prostredie, v ktorom sa rozličné sociálne skupiny ...

Analýza slovenského trhu práce a dôrazom na staré a nové menšiny: rómske ženy a imigrantky

Táto publikácia zahŕňa výstupy z výskumnej časti projektu E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien, ktorý Inštitút pre dobre ...

Diskriminácia v školstve – Ako sa brániť

Mali ste pocit, že k Vášmu dieťaťu sa správajú horšie ako k ostatným kvôli jeho pôvodu? Oslovil niekto Vaše dieťa hanlivým ...

Ako sa brániť (2004)

Hlavným zámerom pri príprave príručky bolo poskytnúť rodičom, príbuzným a občianskym aktivistom, ktorých trápi problém ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2007

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej ...

Šilalo čalavipen našade tosarastar

Biš poetikane lekhavibena khatar Roman Goroľ sar e kolekcija savi pes vičhinel Šilalo čalavipen našade tosarastar diňas avri andro ...

Domluvme to ve škole!

Táto publikácia popisuje prácu so školami a s učiteľmi v rámci programu Podpora vzdelávania v rodinách, ktorý česká organizácia ...

Dá sa to - Fond pre mimovládne organizácie

V tejto publikácii Vám Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska, SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien a Nadácia ...

Prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení

Prakticky ladená príručka má slúžiť ako návod a inšpirácia na vytváranie férovej šance pre skupiny ľudí, ktoré sú u nás ...

Štátne deti na jednej lodi? Rómske deti v detských domovoch

Kniha štátne deti na jednej lodi? dopĺňa mozaiku príbehov spolužitia menšín a väčšiny na Slovensku o nový aspekt - deti z ...

Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu – príklady dobrej praxe

Príbeh trojice základných škôl - v Poprade, Smoleniciach a Krásnohorskom Podhradí, ktoré poskytujú inšpirácie pri vzdelávaní detí ...

Škola pre všetkých? Inkluzívnosť opatrení vo vzťahu k rómskym deťom

Publikácia "Škola pre všetkých?" poukazuje na význam prepojenia problematiky inkluzívneho vzdelávania s problematikou vzdelávania ...

Rovné šance II. - Podpora vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení

Štúdia sa zameriava na doposiaľ okrajovú tému vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže. Dostupné dáta poukazujú nielen na ...

Rovné šance I. - Podpora stredoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení

Štúdia otvára doposiaľ neprebádanú tému stredoškolského vzdelávania rómskej mládeže. Na základe dostupných dát, terénneho ...

O krok bližšie k inklúzii

Inkluzívne vzdelávanie je téma, ktorá v posledných rokoch začína rezonovať aj na Slovensku, a to ako v pedagogickej teórii, tak aj ...

Nórsky vzør - Integrácia utečencov v Nórsku

Táto publikácia prináša veľa zaujímavých informácií o krajine, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prijímaním migrantov a utečencov. ...

Návrhy mimovládnych organizácií združených v iniciatíve Slovensko pre všetkých k formulovaniu politických programov

Táto publikácia obsahuje návrhy mimovládnych organizácii združených v iniciatíve Slovensko pre všetkých k formulovaniu politických ...

Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Komunitné plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území rozmiestnené ...

Odsúdení na spolunažívanie v dobrom II.

Policajt, profesionálny vojak, módna návrhárka, učiteľka a mnoho ďalších patria medzi profesie, ktoré bežne vykonávajú Rómovia. O ...

Riešenie konfliktov

Cieľom príručky Riešenie konfliktov je sprostredkovať vybrané informácie k teórii konfliktov a k jeho niektorým spôsobom riešenia. ...

Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite

Táto publikácia vznikla ako súčasť vzdelávania pracovníkov programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach, ktoré pre Fond ...

Počasie je také, aké si ho urobíš

Knižka, ktorú vydalo združenie PDCS, ponúka 10 rozhovorov s ľuďmi o tom, prečo sa rozhodli nemyslieť len na seba. Oplatí sa "robiť ...

Fundraising bez hraníc

Kniha obsahuje 16 prípadových štúdií zo strednej Európy a 5 štúdií zo Spojeného kráľovstva s poznatkami a odporúčaniami pre ...

Efektívna komunikácia v terénnej sociálnej práci

O čom je a o čom nie je táto publikácia? Je o komunikácii v sociálnej práci. Prednosť dostali komunikačné témy, ktoré pomáhajúci ...

Čo sa osvedčilo

V prvej polovici roku 2003 PDCS vydalo v spolupráci s Partners Hungary 1. vydanie brožúry "Čo sa osvedčilo? Výber z rómskych ...

Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie

Tretí sektor je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich súčastí spoločnosti a má na ňu stále väčší vplyv. Súčasné neziskové ...

Čítanka pre neziskové organizácie

Na jednu knihu sa nahromadilo priveľa otázok. Preto sa jej autori rozhodli pre širší tematický záber. Zaumienili si pokryť ...

O planos vaš o centrum vaš e romaňi kultura andro themeskro džanibnaskro pustikengro kher andro Prešov kana kerela buťi andro berša 2015-2019

E vizija andre biblijoteka pal e romaňi kultura hin te vazdel o sanacijonalno centrum vaš o dokumenti, kulturna objekti the ...

O Roma bašaven

E mulitmedijalno publikacija, savi prekal e popularno the sikhavibnaskri forma zumavel te anel o čitro pal e akanutňi situacija ...

Edičná činnosť ŠVK

Liber – verbum – monumentumque V. (Jazyk, školstvo a literatúra v dejinách Slovenska). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 188 s. ISBN 987-80-89614-77-6.

Liber – verbum – monumentumque IV. (Pretiosa quam sit sanitas morbus docet: osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 260 s. ISBN 987-80-89614-74-5.

Liber – verbum – monumentumque III.: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2020. 316 s. ISBN 978-80-89614-68-4.

Liber – Verbum – Monumentumque II.: konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 176 s. ISBN 978-80-89614-63-9.

Z dejín národnej kultúry Slovenska I.: udalosti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 212 s. ISBN 978-80-89614-64-6.

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. 2. vyd. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2.

Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Ed. Mária Ňachajová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 190 s. ISBN 978-80-89614-55-4.

BISCHOF, Lenka. Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 136 s. ISBN 978-80-89614-46-2.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. ISBN 978-80-89614-50-9 (pdf).

Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 244 s. ISBN 978-80-89614-41-7.

Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 170 s. ISBN 978-80-89614-38-7.

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2016. 276 s. ISBN 987-80-89614-30-1.

DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov: ŠVK Prešov, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-34-9.

GOROĽ, Roman. Studený dotyk strateného rána. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 2016. 45 s. ISBN 978-80-89614-25-7.

Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Ed. Michal Socha, Lucia Němcová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 197 s. ISBN 978-80-89614-19-6.

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová tlač. Zost. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-20-2.

Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul ́s Journey. Ed. Erika Godlová, Jana Paľová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 79 s. ISBN 978-80-89614-21-9.

Maľby svetových osobností: katalóg obrazov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. nestr.

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-18-9.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-17-2.

Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5 (e-book ISBN 978-80-89614-15-8).

Rómska hudba na Slovensku / O Roma bašaven / Roma Music in Slovakia. Ed. Erika Godlová. Prešov:
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 260 s. ISBN 978-80-89614-12-7.