Sajekh

Sociálny systém - Skutočnost a vízia

Cieľom publikácie je priniesť obraz a zhodnotiť fungovanie sociálneho systému v podmienkach Slovenska, zozbierať podnety a ...

Politika zamestanosti - Budúcnosť pre Slovensko

Nezamestnanosť na Slovensku ako aj v Európskej únii sa dostala do popredia vnímania spoločnosti, politikov aj odbornej verejnosti. ...

Inkluzívne zamestnávanie

Pod Inkluzívnym zamestnávaním rozumieme špecifickú formu štátom zaručenej šance pre dlhodobo nezamestnaných získať na určitú dobu ...

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

V tejto monografii prepájame dva faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť na Slovensku: vysokú nezamestnanosť ľudí z ...

Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II.

Druhý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku sa realizoval 3. decembra 2021 v online priestore a v ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2021

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku

Monografia prostredníctvom prehľadu aktuálnej literatúry, ako aj originálnych výskumov autorov a autorky prezentuje tri inovatívne ...

Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku I.

V rokoch 2019 a 2020 usporiadala Štátna vedecká knižnica v Prešove ‒ dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry dve ...

Výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách

 

Kvalitatívny výskum bariér terénnej sociálnej práce (TSP) - nešlo o štatisticky reprezentatívny výskum, ale skôr o sondy, alebo ...

O šesť rokov menej

Publikácia O šesť rokov menej mapuje sociálne determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku sú obyvatelia ...

Říkáme si společně - Vákerás jekhetane pracovní listy a karty

Pracovné listy pre podporu predškolského vzdelávania Hovoríme si spoločne / Vakeras Jekhetane sú pripravené pre spoluprácu ...

Využitie participatívneho prístupu pri výstavbe bývania v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku

Táto publikácia je určená pre tých, ktorí hľadajú nové podnety a prístupy k riešeniu otázky

bývania pre znevýhodnené skupiny ...

Manuál na doučovanie - manuál pre dobrovoľníkov

Tento manuál je určený predovšetkým dobrovoľníkom, ktorí pracujú v KC v rámci programu DoT = individuálne doučovanie a tútoring ...

Komix Správy spoza dediny

Komix kreslených a fotených príbehov.  Spracovali ich mládežníci a deti z komunitných centier vo Sveržove, Petrovanoch, Prešove ...

Metodika mentoringu

Cieľom tejto metodiky je poslúžiť ako zdroj informácií a inšpirácie neziskovým organizáciám, školám, či iným subjektom, ktorým je ...

Šport ako cesta z geta

Výskumná štúdia Šport ako cesta z geta sa zaoberá tým, či je šport využívaný ako nástroj integrácie rómskych detí, aké sú ...

Plány, realita, sľuby 2020 v sociálnej oblasti

 Býva už dobrým zvykom občianskych organizácií nastaviť politickým stranám zrkadlo, aby aspoň raz za štyri roky mohlo chlapča ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2019

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2019

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2018

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2017

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2016

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2015

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2014

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2013

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2012

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2011

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2010

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2009

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2008

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a ...

Život olašských žien

Táto publikácia je jednou z mála prác, ktoré sa venujú olašským Rómom na Slovensku. Napriek značnému množstvu publikácií, ktoré ...

Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni

Zborník z medzinárodnej konferencie.

Prvá časť zborníka, Teoretické otázky, ako už sám názov napovedá sa venuje teoretickým ...

Religion as a Path to Change? : The Possibilities of Social Inclusion of the Roma in Slovakia

Publikácia prináša unikátny prehľad práce veľkých, malých, registrovaných i neregistrovaných cirkví a náboženských hnutí, ...

Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku

Svet ktorý nepoznáme z vlastnej skúsenosti, vnímame ako svet, ktorý je opakom toho "nášho". Obývajú ho ľudia, ktorých často ...

BOH medzi bariérami: sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou

Predkladaná publikácia prvýkrát poskytuje podrobný obraz o práci veľkých, malých, registrovaných a neregistrovaných cirkví a ...

Nevyrozprávané susedské histórie: holokaust na Slovensku z dvoch perspektív

Autorka v knihe predstavuje poznatky a zistenia zo svojho 20 ročného výskumu problematiky holokaustu na Slovensku metódou oral ...

Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku: so zameraním sa na štrukturálne a horizontálne predpoklady jej úspešnej implementácie

Monitorovacia správa sa zameriava na štrukturálne a horizontálne predpoklady úspešnej implementácie národnej stratégie integrácie ...

Žiaci zo znevýhodneného prostredia v Slovensku a zahraničí: komparatívna analýza slovenskej legislatívy a štatistických údajov s prístupmi v piatich európskych krajinách

Predkladaná publikácia prináša aktuálny pohľad na legislatívu a štatistické údaje o vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného ...

Školy proti segregácii: metodická príručka na prevenciu a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov

Cieľom tejto metodickej príručky je informovať tvorcov školskej politiky, zriaďovateľov škôl, riaditeľov a pedagógov o rôznych ...

Škola inak: zborník najlepších prístupov a metód vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia

Predkladaná publikácia je prehľadom najlepších metód a prístupov vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia, ktoré boli ...

Sociálne podniky pracovnej integrácie na Slovensku: Súčasné skúsenosti a budúce perspektívy

Cieľom tejto publikácie je na základe kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, zmapovanie finančných, administratívnych a ...

Rómske deti v slovenskom školstve

Základnou ambíciou predkladaného zborníka je zmapovať stav výskumu a dostupnosť poznatkov vo vybraných okruhoch vzdelávania ...

Rómske deti do materských škôl: kde začať?

Predškolské vzdelávanie by mohlo v dlhodobom horizonte podľa viacerých odborných štúdií výrazne zlepšiť situáciu rómskej menšiny ...

Nie je škola ako škola: zborník najlepších metód a prístupov vo vzdelávaní rómskych detí zo súťaže SGI

Predkladaná publikácia je prehľadom časti najlepších metód a prístupov vo vzdelávaní rómskych detí, ktoré boli súčasťou ...

Kto chce inklúziu rómskych detí vo vzdelávaní? Mapovanie motivácií rôznych aktérov v slovenskom školstve

Táto štúdia využíva najnovšie kvalitatívne a kvantitatívne sekundárne dáta v oblasti predprimárneho, primárneho a nižšieho ...

How to set your face against the bogey-man of majority perceptions: strategic communication proposals for planning and delivering successful Roma inclusion programs at local level

Táto publikácia predstavuje návrhy na komunikáciu vypracované na základe výsledkov výskumu spracovaných tímom v štyroch krajinách ...

Good Practice Guide to Data Collection

Cieľom projektu "Dobrý štart" je podporiť vzdelávanie v ranom veku a starostlivosť, so zameraním na rodiny a komunity pri práci s ...

e-zručnosti pre zamestnateľnosť žien: záverečná hodnotiaca správa dopadov školení na cieľové skupiny žien

Záverečná hodnotiaca správa projektu "E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien" popisuje metódu, hlavné zistenia a implikácie ...

Externé hodnotenie stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020

 

Predkladané externé hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 bolo realizované v období od ...

Diskutuj bez nenávisti: stratégie na znižovanie nenávistných prejavov v online priestore

Sociálne médiá sú v súčasnosti zaplavené nenávistným obsahom. Vytvárajú tak prostredie, v ktorom sa rozličné sociálne skupiny ...

Analýza slovenského trhu práce a dôrazom na staré a nové menšiny: rómske ženy a imigrantky

Táto publikácia zahŕňa výstupy z výskumnej časti projektu E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien, ktorý Inštitút pre dobre ...

Diskriminácia v školstve – Ako sa brániť

Mali ste pocit, že k Vášmu dieťaťu sa správajú horšie ako k ostatným kvôli jeho pôvodu? Oslovil niekto Vaše dieťa hanlivým ...

Ako sa brániť (2004)

Hlavným zámerom pri príprave príručky bolo poskytnúť rodičom, príbuzným a občianskym aktivistom, ktorých trápi problém ...

Romano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2007

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej ...

Šilalo čalavipen našade tosarastar

Biš poetikane lekhavibena khatar Roman Goroľ sar e kolekcija savi pes vičhinel Šilalo čalavipen našade tosarastar diňas avri andro ...

Domluvme to ve škole!

Táto publikácia popisuje prácu so školami a s učiteľmi v rámci programu Podpora vzdelávania v rodinách, ktorý česká organizácia ...

Dá sa to - Fond pre mimovládne organizácie

V tejto publikácii Vám Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska, SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien a Nadácia ...

Prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení

Prakticky ladená príručka má slúžiť ako návod a inšpirácia na vytváranie férovej šance pre skupiny ľudí, ktoré sú u nás ...

Štátne deti na jednej lodi? Rómske deti v detských domovoch

Kniha štátne deti na jednej lodi? dopĺňa mozaiku príbehov spolužitia menšín a väčšiny na Slovensku o nový aspekt - deti z ...

Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu – príklady dobrej praxe

Príbeh trojice základných škôl - v Poprade, Smoleniciach a Krásnohorskom Podhradí, ktoré poskytujú inšpirácie pri vzdelávaní detí ...

Škola pre všetkých? Inkluzívnosť opatrení vo vzťahu k rómskym deťom

Publikácia "Škola pre všetkých?" poukazuje na význam prepojenia problematiky inkluzívneho vzdelávania s problematikou vzdelávania ...

Rovné šance II. - Podpora vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení

Štúdia sa zameriava na doposiaľ okrajovú tému vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže. Dostupné dáta poukazujú nielen na ...

Rovné šance I. - Podpora stredoškolského vzdelávania rómskej mládeže prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení

Štúdia otvára doposiaľ neprebádanú tému stredoškolského vzdelávania rómskej mládeže. Na základe dostupných dát, terénneho ...

O krok bližšie k inklúzii

Inkluzívne vzdelávanie je téma, ktorá v posledných rokoch začína rezonovať aj na Slovensku, a to ako v pedagogickej teórii, tak aj ...

Nórsky vzør - Integrácia utečencov v Nórsku

Táto publikácia prináša veľa zaujímavých informácií o krajine, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prijímaním migrantov a utečencov. ...

Návrhy mimovládnych organizácií združených v iniciatíve Slovensko pre všetkých k formulovaniu politických programov

Táto publikácia obsahuje návrhy mimovládnych organizácii združených v iniciatíve Slovensko pre všetkých k formulovaniu politických ...

Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Komunitné plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území rozmiestnené ...

Odsúdení na spolunažívanie v dobrom II.

Policajt, profesionálny vojak, módna návrhárka, učiteľka a mnoho ďalších patria medzi profesie, ktoré bežne vykonávajú Rómovia. O ...

Riešenie konfliktov

Cieľom príručky Riešenie konfliktov je sprostredkovať vybrané informácie k teórii konfliktov a k jeho niektorým spôsobom riešenia. ...

Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite

Táto publikácia vznikla ako súčasť vzdelávania pracovníkov programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach, ktoré pre Fond ...

Počasie je také, aké si ho urobíš

Knižka, ktorú vydalo združenie PDCS, ponúka 10 rozhovorov s ľuďmi o tom, prečo sa rozhodli nemyslieť len na seba. Oplatí sa "robiť ...

Fundraising bez hraníc

Kniha obsahuje 16 prípadových štúdií zo strednej Európy a 5 štúdií zo Spojeného kráľovstva s poznatkami a odporúčaniami pre ...

Efektívna komunikácia v terénnej sociálnej práci

O čom je a o čom nie je táto publikácia? Je o komunikácii v sociálnej práci. Prednosť dostali komunikačné témy, ktoré pomáhajúci ...

Čo sa podarilo

Cieľom vydania tejto brožúry bolo prezentovanie výsledkov a príkladov projektového úspechu Programu integrácie Rómov. Každý text ...

Čo sa osvedčilo

V prvej polovici roku 2003 PDCS vydalo v spolupráci s Partners Hungary 1. vydanie brožúry "Čo sa osvedčilo? Výber z rómskych ...

Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie

Tretí sektor je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich súčastí spoločnosti a má na ňu stále väčší vplyv. Súčasné neziskové ...

Čítanka pre neziskové organizácie

Na jednu knihu sa nahromadilo priveľa otázok. Preto sa jej autori rozhodli pre širší tematický záber. Zaumienili si pokryť ...

O planos vaš o centrum vaš e romaňi kultura andro themeskro džanibnaskro pustikengro kher andro Prešov kana kerela buťi andro berša 2015-2019

E vizija andre biblijoteka pal e romaňi kultura hin te vazdel o sanacijonalno centrum vaš o dokumenti, kulturna objekti the ...

O Roma bašaven

E mulitmedijalno publikacija, savi prekal e popularno the sikhavibnaskri forma zumavel te anel o čitro pal e akanutňi situacija ...

Edičná činnosť ŠVK

Liber – verbum – monumentumque V. (Jazyk, školstvo a literatúra v dejinách Slovenska). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 188 s. ISBN 987-80-89614-77-6.

Liber – verbum – monumentumque IV. (Pretiosa quam sit sanitas morbus docet: osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 260 s. ISBN 987-80-89614-74-5.

Liber – verbum – monumentumque III.: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2020. 316 s. ISBN 978-80-89614-68-4.

Liber – Verbum – Monumentumque II.: konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 176 s. ISBN 978-80-89614-63-9.

Z dejín národnej kultúry Slovenska I.: udalosti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 212 s. ISBN 978-80-89614-64-6.

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. 2. vyd. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2.

Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Ed. Mária Ňachajová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 190 s. ISBN 978-80-89614-55-4.

BISCHOF, Lenka. Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 136 s. ISBN 978-80-89614-46-2.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. ISBN 978-80-89614-50-9 (pdf).

Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 244 s. ISBN 978-80-89614-41-7.

Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 170 s. ISBN 978-80-89614-38-7.

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2016. 276 s. ISBN 987-80-89614-30-1.

DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov: ŠVK Prešov, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-34-9.

GOROĽ, Roman. Studený dotyk strateného rána. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 2016. 45 s. ISBN 978-80-89614-25-7.

Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Ed. Michal Socha, Lucia Němcová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 197 s. ISBN 978-80-89614-19-6.

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová tlač. Zost. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-20-2.

Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul ́s Journey. Ed. Erika Godlová, Jana Paľová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 79 s. ISBN 978-80-89614-21-9.

Maľby svetových osobností: katalóg obrazov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. nestr.

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-18-9.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-17-2.

Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5 (e-book ISBN 978-80-89614-15-8).

Rómska hudba na Slovensku / O Roma bašaven / Roma Music in Slovakia. Ed. Erika Godlová. Prešov:
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 260 s. ISBN 978-80-89614-12-7.