Metodika rekvalifikací

vytvorené: 05. 08. 2016 09:19 upravené: 05. 08. 2016 09:19

Metodika programu rekvalifikácii nadväzuje na metodiku programu podpory vzdelávania a kariérneho poradenstva a zameriava sa na dospelých klientov v produktívnom veku. Program rekvalifikácii je súčasťou služieb Programov sociálnej integrácie (ďalej len PSI) spoločnosti Člověk v tísni tak, ako ho vyvinula pražská pobočka a realizovala ho v rámci dvojročného projektu "Mama chce prácu" v rokoch 2012 - 2014. Tento projekt, z ktorého metodika rekvalifikácii hlavne vychádza, bol primárne určený ženám - matkám ohrozeným sociálnym vylúčením, sekundárne mal mať dopad i na rodinných príslušníkov podporených osôb. Projekt bol myslený ako komplexná podpora ženám pochádzajúcim zo znevýhodneného prostredia alebo tým, ktoré sa dlhodobo potykajú s neúspechom na trhu práce, v ich úmyslu získať vzdelanie a kvalifikáciu a následne zamestnanie, pokiaľ možno trvalého rázu.

zdroj: Človek v tísni ČR

kategória: dokumentMetodika programu Podpora vzdělávání

vytvorené: 05. 08. 2016 09:06 upravené: 05. 08. 2016 09:10

Publikácia popisuje metodiku vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v rámci programu, ktorý organizácia Člověk v tísni, o.p.s. realizuje na svojich jednotlivých pobočkách v rámci ČR. Metodika programu taktiež môže poslúžiť ako návod iným neziskovým organizáciám, školám, poprípade obciam, ktoré usilujú o to, aby deti žijúce v podmienkach sociálneho vylúčenia, boli zaradené do vzdelávania na bežných školách a hľadali spôsob ich podpory.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokumentMetodika programu Kariérní poradenství

vytvorené: 03. 08. 2016 14:36 upravené: 05. 08. 2016 11:44

Publikácia popisuje metodiku práce kariérnych poradcov, ktorí sa zameriavajú na identifikáciu problémov svojich klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pomocou aktivít šitých na mieru sa snažia situáciu týchto ľudí zlepšiť.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokumentMetodika pracovního poradenství

vytvorené: 03. 08. 2016 14:24 upravené: 05. 08. 2016 11:46

Metodická príručka pracovného poradenstva bola zostavená so zámerom vytvoriť sprievodcu na ceste za zamestnaním a osvetliť základy pracovno-právnych vzťahov. Cieľom metodiky je priniesť v jednoduchej a sumarizuje podobe dostatok informácií, patričné znalosti a zručnosti uľahčujúce úspešné zaradenie na pracovný trh. Obsahuje rady a informácie potrebné pre efektívne hľadanie zamestnania. Upozorňuje na prípadné riziká a úskalia tejto cesty. Nezabúda ani na základy pracovne právnych vzťahov, ktorých znalosť je nevyhnutná pri nástupe do zamestnania a k úspešnému riešeniu základných situácií v pracovno-právnych vzťahoch. Metodika je zámerne rozdelená na dve časti. Teoretické informácie a návody sú smerované k pracovníkovi, ktorý môže zvoliť vhodnú cestu, ako ich odovzdávať klientovi. Praktická časť je určená predovšetkým klientovi.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokumentMetodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

vytvorené: 03. 08. 2016 14:21 upravené: 05. 08. 2016 11:49

Dostáva sa Vám do rúk metodická príručka, ktorá má byť prínosom predovšetkým tým z vás, ktorý sa systematicky zabývate prácou s deťmi a mládežou. Predstavujeme tu množstvo inovatívnych metód a techník, ktoré sa, ako dúfame, stanú podnetnou súčasťou Vašej praxe. Ako mnohoroční poskytovatelia služby nízkoprahového centra si veľmi dobre uvedomujeme, aké ťažké niekedy môže byť zaujať a dlhodobo motivovať mládež vo vekovej skupine 15-21 rokov. Preto sme rad našich aktivít smerovali práve do tejto oblasti. Zamerali sme sa tu predovšetkým na individuálnu sociálnu prácu a na skupinové aktivity, ktoré viedli deti a mládež ku zdokonaľovaniu rozličných kompetencií, zlepšovanie ich schopností a posilňovanie sebavedomia. Mali ich motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu či hľadaniu pracovného uplatnenia.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokumentMetodika finančního poradenství

vytvorené: 03. 08. 2016 14:17 upravené: 05. 08. 2016 11:50

Príručka spracováva témy finančného poradenstva poskytovaného ľuďom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci alebo sú finančnými problémami bezprostredne ohrození. Súbor metodických listov má slúžiť ako opora pracovníkovi, ktorý asistuje klientovi pri hľadaní možností, ako sa zbaviť dlhov, naplánovať a udržať rodinný rozpočet a mať svoju ekonomickú zložku života pod kontrolou. Metodická podpora bola dizajnovaná pre potreby dlhodobej a individuálne spolupráce, ktorá má u klienta posilňovať schopnosť hospodáriť, orientovať sa v procesoch, ktoré prehlbujú jeho finančnú úpadok, a do budúcnosti ďalšiemu úpadku predchádzať.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokumentMetodika dluhového poradenství

vytvorené: 03. 08. 2016 14:09 upravené: 05. 08. 2016 11:52

Metodická príručka pre dlhové poradenstvo vznikla v rámci projektu Preventívne, motivačné a podporné programy sociálnej integrácie v Bíline. Príručka sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť zoznamuje s problematikou dlhov. Je určená predovšetkým pracovníkom v sociálnych službách a všetkým, ktorí sa o téme chcú dozvedieť viac. Jej cieľom je odovzdať informácie, ktoré sú potrebné na vyriešenie klientovej situácie. Praktickú časť tvorí pracovné listy slúžiace ako podporný materiál k teoretickej časti. Nájdete tu slovník pojmov, schémy, kazuistiky, semináre a informačné letáčiky. Ponúknuté prehľady a postupy vám umožní lepšie sa zorientovať v danej problematike a skvalitniť spoluprácu s Vašimi klientmi.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokumentMají na to - Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

vytvorené: 03. 08. 2016 14:07 upravené: 05. 08. 2016 11:57

Zmyslom projektu je napomáhať prekonávaniu prekážok vo vzdelávaní rómskych sociálne znevýhodnených detí prostredníctvom novej metodiky - príručky "Majú na to - Ako podporiť sociálne znevýhodnené deti na ZŠ". Táto metodika vznikla za spolupráce s celkom piatimi základnými školami v Prahe za aktívneho prispenia skupiny učiteľov. Každá spolupracujúca základná škola taktiež v rámci projektu organizovala vlastný "mikroprojekt" na podporu sociálne znevýhodnených, často rómskych detí. V rámci projektu prebiehal klub matiek, klub pre školské deti a klub zameraný na predškolské vzdelávanie, vznikol nástroj na evaluáciu úspešnosti doučovania detí a bolo uskutočnených veľké množstvo vzdelávacích a voľnočasových aktivít zo sociálne znevýhodnenými, prevažne rómskymi deťmi z Prahy.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokumentKluby matek - podpora rodin předškoláků

vytvorené: 03. 08. 2016 14:05 upravené: 05. 08. 2016 12:03

Kluby matiek sú jednou zo služieb Programov sociálnej integrácie (ďalej len PSI), ktorá je pri regionálnych pobočkách poskytovaná klientom ohrozených sociálnym vylúčením. Kluby matiek sa rozvíjajú pri regionálnych pobočkách PSI od februára 2010. K zakladaniu klubov sme pristúpili na základe pilotnej skúsenosti z pražského Klubu matiek, ktorý bol ako jediný úspešne prevádzkovaný pred začiatkom projektu. Metodika práce Klubov matiek popisuje, čo je všetkým klubom spoločné, a stanovuje minimálne štandardy práce. Zároveň má ponúknuť dostatočne pestrú paletu odporúčaní a nápadov k tomu, ako konkrétne môže práca s rodinou v rámci Klubov pre matky a predškolských klubov vyzerať. Súčasťou metodiky sú kazuistiky a príklady aktivít.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokumentDobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

vytvorené: 03. 08. 2016 13:55 upravené: 05. 08. 2016 12:11

Publikácia je určená najmä dobrovoľníkom, ktorí vo svojom voľnom čase doučujú jedno alebo viac detí v ich prirodzenom, rodinnom prostredí. Je to potrebná a náročná práca a nie samozrejmá a tento sprievodca sa snaží týmto dobrovoľníkom ich prácu metodicky usmerniť a uľahčiť.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokument


Záznamov na stránku