Menšiny v politickom diskurze

vytvorené: 09. 08. 2016 10:46 upravené: 09. 08. 2016 10:46

Ambíciou projektu s názvom "Vnímanie menšín v politickom diskurze", ktorý bol podporený Úradom vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, bolo odhaliť spôsoby, akými sú konštruované menšiny a obhajované menšinové práva a ako sa legitimizuje a racionalizuje špecifická podoba menšinovej politiky na Slovensku a jej konzekvencie. Táto publikácia prináša závery projektu, v rámci ktorého autorky sledovali, či sú menšinové práva odôvodňované potrebou predchádzania konfliktu, ochrany národných či kultúrnych záujmov dominantného národa alebo či sú politiky prezentované cez prizmu spravodlivosti a rovnosti.

zdroj: CVEK

kategória: dokumentKultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

vytvorené: 09. 08. 2016 10:35 upravené: 09. 08. 2016 10:35

Publikácia je výsledkom kvantitatívneho výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie postojov detí základných škôl k menšinám, kultúrnej rozmanitosti a migrantom. Zároveň v teoretickej rovine popisuje etnickú diverzitu a jej miesto v súčasnej spoločnosti. Multikultúrnej výchove ako prostriedku nazerania na kultúrnu rozmanitosť v teórii a praxi sa venujú dve kapitoly knihy. Tá zároveň obsahuje aj odporúčania pre učiteľov a vzdelávaciu politiku na Slovensku.

zdroj: CVEK

kategória: dokumentKomplexný inštrukčný program

vytvorené: 09. 08. 2016 10:29 upravené: 05. 05. 2017 09:35

V atraktívnej forme letáku predstavujeme hlavné závery výskumu zameraného na analýzu použitia Komplexného inštrukčného programu ako jedného z nástrojov inkluzívneho vzdelávania a jeho potenciálnej implementácie do Slovenských škôl. Tento leták tak slúži ako podklad pre učiteľov, riaditeľov škôl, či aktérov politík, ktorý majú záujem dozvedieť sa viac o základných princípoch tohto inštrukčného programu, ako i získať stručný výhľad do skúseností základnej školy v Hejökeresztúre so vzdelávaním detí z rozmanitého prostredia.

zdroj: CVEK

kategória: dokumentKľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku

vytvorené: 09. 08. 2016 10:04 upravené: 09. 08. 2016 10:04

Publikácia sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku. Je členená do troch kapitol. Prvá kapitola sa sústredí na proces zavádzania inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a obsahuje aj odporúčania pre verejnú politiku. Druhá kapitola zhŕňa výsledky prieskumu verejnej mienky s cieľom zodpovedať otázku, či verejnosť na Slovensku podporuje školy pre všetkých. Posledná kapitola obsahuje prípadové štúdie troch škôl a ich cesty k inkluzívnemu prostrediu.

zdroj: CVEK

kategória: dokumentElokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách

vytvorené: 09. 08. 2016 10:02 upravené: 09. 08. 2016 12:28

Táto práca sa venuje stredoškolskému vzdelávaniu rómskej mládeže z marginalizovaných rómskych komunít. Jej základom je kvalitatívny výskum konceptu elokovaných pracovísk stredných odborných škôl situovaných v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít. Tento koncept je možné považovať za jeden z dôležitých, ak nie jediných z nástrojov verejnej politiky v tejto oblasti.

zdroj: CVEK

kategória: dokumentBudúci učitelia budúcej multikultúrnej školy

vytvorené: 09. 08. 2016 09:59 upravené: 09. 08. 2016 09:59

Multikultúrna výchova nie je všemocným nástrojom premeny spoločnosti na otvorenú a rešpektujúcu rozmanitosť ľudských identít a kultúrnych rámcov. Môže však byť jedným z krokov, ktorá procesy tejto premeny posunie o kúsok ďalej. Na to by však potrebovala mať omnoho silnejšie zastúpenie nielen v štátnom vzdelávacom programe, školských vzdelávacích programoch a osnovách jednotlivých predmetov, ale predovšetkým v povedomí tých, ktorí by ju mali v školách presadzovať, teda učiteľov a budúcich učiteľov. Ak chceme, aby školy jedného dňa boli multikultúrne, potrebujeme multikultúrne zmýšľajúcich učiteľov, ktorí ich budú môcť vytvárať.

zdroj: CVEK

kategória: dokumentJozef Miko-Kopýtko - Šude mange, šude tu

vytvorené: 08. 08. 2016 14:58 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Tradičnú rómsku pieseň „Šude mange šude tu“ spieva Jozef Miko s gitarovým sprievodom Jozefa Dreveňáka. Spevák Jozef Miko , prezývaný Kopýtko pochádza z Bardejova, časť Poštárka. Okrem tradičného rómskeho spevu sa dlhé roky venuje aj rómskemu tancu a jeho výuke v rámci rôznych podujatí. Sprevádzajúci gitarista Jozef Dreveňák sa venuje tradičným rómskym piesňam ako sprevádzajúci hudobník a spevák. Jazyk piesne "Šude mange, šude tu" je príkladom tzv. demo jazyka - nemá zmysel. Je to kombinácia slov, ktoré sa rytmicky a melodicky zhodujú s melódiou. 

kategória: hudba

tagy: Jozef Miko Jozef DreveňákJozef Miko-Kopýtko - Andro'di špitaľa

vytvorené: 08. 08. 2016 09:54 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Tradičnú rómsku pieseň "Andro´di špitaľa" spieva Jozef Miko s gitarovým sprievodom Jozefa Dreveňáka. Spevák Jozef Miko, prezývaný Kopýtko pochádza z Bardejova, časť Poštárka. Okrem tradičného rómskeho spevu sa dlhé roky venuje aj rómskemu tancu a jeho výuke v rámci rôznych podujatí. Sprevádzajúci gitarista Jozef Dreveňák sa venuje tradičným rómskym piesňam ako sprevádzajúci hudobník a spevák. Pieseň "Andro´di špitaľa" patrí medzi pomalé piesne, halgató.

kategória: hudba

tagy: Jozef Miko Jozef DreveňákWorkshopy pro život

vytvorené: 05. 08. 2016 10:46 upravené: 05. 08. 2016 10:46

Publikácia obsahuje metodiku piatich workshopov. Konkrétne ide o workshopy Absolvent (oblasť trhu práce), Dlhové poradenstvo I (dlhová problematika), Dlhové poradenstvo II (dlhová problematika, nadväzuje na predchádzajúci workshop), Ghettout (interaktívna a jednoduchá hra, ktorá simuluje ťaživú životnú situáciu hranej postavy) a Finančná gramotnosť (oblasť financií a ich využitie).

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: dokumentSystémová spojení - základní školy

vytvorené: 05. 08. 2016 10:44 upravené: 05. 08. 2016 10:44

Predkladaná publikácia predstavuje ucelený pokus reflektovať potenciál spolupráce inštitúcií pri vzdelávaní sociálne znevýhodnených žiakov na systémovej úrovni. Hlavnou ambíciou je priniesť inšpiráciu školám, úradom či neziskovým organizáciám, ako budovať systémová spojenie, teda ako posilniť a zefektívniť existujúcu sieť vzdelávacích a podporných služieb. Prezentované poznatky vychádzajú z obsahu expertných skupín, ktoré sa konali v rámci realizácie projektu "Do lavíc!" na 11 miestach Českej republiky za účasti zástupcov škôl, úradov, neziskových organizácií, ale aj poradenských pracovníkov, lekárov či policajtov. Okrem samotného sieťovanie sa publikácia zaoberá problematikou prevencie skrytého záškoláctvo, možnosťami spolupráce škôl a neziskového sektora a rolí zriaďovateľov škôl v rámci eliminácie segregačných tlakov vo vzdelávaní.

zdroj: Človék v tísni ČR

kategória: dokument


Záznamov na stránku